top of page
Blue Background

தேவன் எழுதிக்கொடுத்த பத்து கட்டளைகளுக்கும், மோசேயால் எழுதிக்கொடுத்த கட்டளைகளுக்கு வித்தியாசம் என்ன?

bottom of page