உலகத்தின் விஷயம்

பல சமயங்களில் நாம் துன்பப்படுகிறோம், ஏனென்றால் நம் இதயம் இந்த உலகத்தின் விஷயங்களுடன் ஒத்துப்போகிறது, வாழ்க்கையின் பெருமை, கண்களின் இச்சை மற்றும் உலகத்தின் காமம்.

நம் இருதயத்தில் நமக்குத் தெரியாத இந்தப் பாவங்களை வெளிப்படுத்தும் பல்வேறு சூழ்நிலைகளுக்கு கடவுள் நம்மைக் கொண்டுவர வேண்டும்.

நம்முடைய எல்லா பாவங்களையும் சுத்திகரிக்கும் பரிசுத்த ஆவியானவரின் பரிசுத்தமான செயலுக்கு நாம் அடிபணியும்போதுதான் அமைதி கிடைக்கும்.