103. என்ன என் ஆனந்தம்

என்ன என் ஆனந்தம் 

என்ன என் ஆனந்தம்

சொல்லக் கூடாதே

மன்னன் கிறிஸ்து என் 

பாவத்தை எல்லாம்

மன்னித்து விட்டாரே


கூடுவோம் ஆடுவோம் பாடுவோம் நன்றாய்

மகிழ் கொண்டாடுவோம்

நாடியே நம்மைத் தேடியே வந்த

மன்னனை போற்றிடுவோம்

- என்ன என் ஆனந்தம் 


பாவங்கள் சாபங்கள் கோபங்கள் 

எல்லாம் பரிகரித்தாரே

தேவாதி தேவன் என் உள்ளத்தில் வந்து

தேற்றியே விட்டாரே

- என்ன என் ஆனந்தம் 


அட்சயன் பட்சமாய் இரட்சிப்பை 

எங்களுக்கு அருளிதனாலே

நிச்சயம் சுவாமியைப் பற்றியே சாட்சி

பகரவேண்டியதே

- என்ன என் ஆனந்தம் 


வெண்ணங்கி பொன்முடி வாத்தியம் 

மேல்வீட்டில் ஜெய கொடியுடனே

மண்ணுலகில் வந்து விண்ணுலகிற் சென்ற

மன்னனைத் தோத்தரிப்போம்

- என்ன என் ஆனந்தம்