142. இயேசு ராஜா வந்திருக்கிறார்

இயேசு ராஜா வந்திருக்கிறார்

எல்லோரும் கொண்டாடுவோம்

கைதட்டி நாம் பாடுவோம்


கொண்டாடுவோம் கொண்டாடுவோம்

கவலைகள் மறந்து நாம் பாடுவோம்


கூப்பிடு நீ பதில் கொடுப்பார்

குறைகளெல்லாம் நிறைவாக்குவார்

உண்மையாக தேடுவோரின்

உள்ளத்தில் வந்திடுவார்


கண்ணீரெல்லாம் துடைத்திடுவார்

கரம் பிடித்து நடத்திடுவார்

எண்ணமெல்லாம் ஏக்கமெல்லாம்

இன்றே நிறைவேற்றுவார்


பாவமெல்லாம் போக்கிடுவார்

பயங்களெல்லாம் நீக்கிடுவார்

ஆவியினால் நிரப்பிடுவார்

அதிசயம் செய்திடுவார்