161. மேகமீதில் இயேசு ராஜன் வேகம்

மேகமீதில் இயேசு ராஜன் வேகம் வாறாரே! 

ஆயத்தமுள்ளோரை ஆகாயம் சேர்க்க 

அவரே வாறாரே, மேகமீதில் இயேசு ராஜன் வேகம் வாறாரே 


ஆண்டவர் தாமே ஆர்ப்பரிப்போடே 

அவனியில் வாறாரே 

மீண்டவரோ மேலோகம் செல்ல 

மேதினியை விடுவார் 

- மேகமீதில் இயேசு ராஜன் வேகம் வாறாரே


கிறிஸ்துவுக்குள்ளே மரித்தோரெல்லாம் 

கிளம்பியே எழும்பிடுவார் 

மரிக்காதிருக்கும் பரிசுத்தரெல்லாம் 

மறைந்தே போவாரே 

- மேகமீதில் இயேசு ராஜன் வேகம் வாறாரே


பாடுபட்டோர்க்குப் பலனளிப்பாரே 

பாடுபட்டவர் தாமே 

கூடும் நமக்கோ குறைவில்லா பலனையே 

கூவியே கொடுத்திடுவார் 

- மேகமீதில் இயேசு ராஜன் வேகம் வாறாரே


அவருரைத்த அடையாளங்களெல்லாம் 

தவறாமல் நடக்கின்றதே 

ஆயிரமாயிரம் அவரது வசனங்கள் 

அதை அறிவிக்கின்றதே 

- மேகமீதில் இயேசு ராஜன் வேகம் வாறாரே