180. மான்கள் நீரோடை

மான்கள் நீரோடை வாஞ்சித்து 

கதறும்போல் தேவனே 

எந்தன் ஆத்துமா உம்மையே 

வாஞ்சித்துக் கதறுதே 


தஞ்சம் நீர், அடைக்கலம் நீர் 

கோட்டையும் நீர், என்றும் காப்பீர்! 


தேவன் மேல் ஆத்துமாவே 

தாகமாயிருக்கிறதே 

தேவனின் சந்நிதியில் நின்றிட 

ஆத்துமா வாஞ்சிக்குதே

- தஞ்சம் நீர், அடைக்கலம் நீர் 


ஆத்துமா கலங்குவதேன் 

நேசரை நினைத்திடுவாய் 

அன்பரின் இரட்சிப்பினால் 

தினமும் துதித்துப் போற்றிடுவோம்

- தஞ்சம் நீர், அடைக்கலம் நீர் 


யோர்தான் தேசத்திலும் 

எர்மோன் மலைகளிலும் 

சிறுமலைகளிலிருந்தும் உம்மை

நிதமும் நினைத்திடுவேன் 

- தஞ்சம் நீர், அடைக்கலம் நீர்