32. குதுகலம் நிறைந்த நன்னாள்

குதுகலம் நிறைந்த நன்னாள்

நடுவானில் தோன்றிடுமே

இதுவரை இருந்த துன்பமில்லை

இனி என்றுமே ஆனந்தம்


தள கர்த்தனாம் இயேசு நின்று

யுத்தம் செய்திடுவார் நன்று

அவர் ஆவியினால் புது பெலனடைந்து

ஜெயகீதங்கள் பாடிடுவோம்

- குதுகலம் நிறைந்த நன்னாள்


புவி மீதினில் சரீர மீட்பு

என்று காண்போம் என ஏங்கும்

மன மகிழ்ந்திடவே அவர் வந்திடுவார்

மணவாட்டியைச் சேர்த்திடவே

- குதுகலம் நிறைந்த நன்னாள்


ஜெப விழிப்புடன் வாஞ்சையாக

அவர் வருகையை எதிர்நோக்கி

நவ எருசலேமாய் தூயாலங்கிர்தமாய்

நாம் ஆயத்தமாகிடுவோம்

- குதுகலம் நிறைந்த நன்னாள்


தேவ தூதர்கள் கானமுடன்

ஆரவார தொனி கேட்கும்

அவர் கிருபையினால் மறுரூபமாக

நம்மை இனிதுடன் சேர்த்திடுவார்

- குதுகலம் நிறைந்த நன்னாள்