62. இந்தக் கடைசி நாட்களில்

இந்தக் கடைசி நாளில்

சந்தோஷம் நம்பிக்கை உண்டு

ஆச்சர்யமாம் சத்தியமாம்

 ராஜாதி ராஜாவாய் வருவார்


அவர் வருவார் சீக்கிரமாய் வருவார்

ஆவலோடு எதிர்பார்க்கிறோம்

காலையிலோ மாலை நேரத்திலோ

வரவே வருவார் அறிவோம்


வானத்திலும் பூமியிலும்

நான் காணும் அடையாளங்கள்

அவர் வருகை சமீபம்

எனவே சாட்சியாய்க் கூறுது

- அவர் வருவார் சீக்கிரமாய் வருவார்


கிறிஸ்துவுக்குள் மரித்த

கணக்கில்லாத பக்தர்கள்

ஆகாயத்தில் பறந்துபோய்

அவருடன் என்றென்றும் ஜீவிப்பார்

- அவர் வருவார் சீக்கிரமாய் வருவார்


உயிரோடிருக்கிற நாமும்

நம் தேவனைச் சந்திப்போமே

இந்நம்பிக்கை வீணல்லவே

நாம் ஒருவர் ஒருவரை தேற்றுவோம்

- அவர் வருவார் சீக்கிரமாய் வருவார்