வேத துணுக்குகள்

வேதத்தில் 1000 (ஆயிரம்)

தாய் தகப்பனுக்கு செய்ய வேண்டியது/செய்யக்கூடாதது

சிறுமைப்பட்டவன்மேல் சிந்தையுள்ளவன் பாக்கியவான்

ஆராதனை எப்படி செய்ய வேண்டும்

நாம் எந்த முடிவையும் எடுப்பதற்கு முன் கடவுளின் சித்தத்தை எப்படி அறிவது?

உலகத்தின் விஷயம்

நம்பவில்லை

கடவுளை முழுமையாக சார்ந்திருக்க நம் குழந்தைகளுக்கு கற்றுக்கொடுங்கள்

வேத வசனத்தை கைக்கொண்டால் நமக்கு உண்டாகும் ஆசிர்வாதங்கள்‌

கானானை வேவுபார்க்க சென்றதில் 10 பேரை தேவன் அழிக்க காரணங்கள்

தேவனுடைய பத்துகட்டளைகள் இஸ்ரவேலருக்குமட்டுமா?

கர்த்தர் நம்மோடு இருந்தால்